Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (02.07.2019)

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesi uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmektedir. Türkiye Denetim Standartları (TDS) ise 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeler olarak tanımlanmıştır.

Kurumumuz, kendisine verilen TDS yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini benimsemiştir. IFAC çatısı altında oluşturulan üç bağımsız standart belirleyici kurul tarafından eğitim, etik, kalite kontrol ile güvence denetimi ve ilgili hizmetler standartları yayımlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen üç kuruldan biri olan Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA), denetçilerin kamu yararına hareket etme sorumluluğunu yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli hükümler içeren Etik Kuralları yayımlamakta ve zaman içerisinde söz konusu Standartta çeşitli değişikliklere gitmektedir. IESBA tarafından yapılan son değişiklikle birlikte Etik Kurallar yeni bir kodlandırma sistemine tabi tutulmak suretiyle yeniden yayımlanmıştır. Kurumumuz tarafından söz konusu Standart eş zamanlı olarak Türkiye Denetim Standartları külliyatına kazandırılacaktır.

“Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar” Standardının ilişkin taslak metin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (taslak metin için tıklayınız), taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin 01/08/2019 tarihine kadar denetimstandartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.