Faizsiz Finans Denetim Standartları Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (04.07.2019)

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesi uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmektedir. Türkiye Denetim Standartları (TDS) ise 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeler olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” içerisinde yer alan 221 no.lu tedbir uyarınca “faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması” görevi Kurumumuzun sorumluluğunda olarak ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, 27 Eylül 2017 tarihinde Kurumumuz ile İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) arasında faizsiz finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla bir telif anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşmayla ülkemizde faaliyet gösteren faizsiz finans kuruluşlarının finansal tablolarında gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilginin sunulması ve bu kuruluşların finansal tablolarının faizsiz finans muhasebe standartları ile fıkhî ilke ve kurallara uygun olarak doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlayıp sağlamadığı konusunda kullanıcılara bir güvence vermesi hedeflemektedir. Ayrıca faizsiz finans alanında Kurumumuz tarafından yayımlanması planlanan denetim standartları ile faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimlerini yürüten denetçilerin denetimlerini yürütürken uyacakları temel politika ve prosedürlerin belirlenmesi de amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve sektöre yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Kurumumuzun kendi görev alanına giren AAOIFI standartlarını mevzuatımıza kazandırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, faizsiz finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla aşağıda sayılan standartlara ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup taslak metinler oluşturulmuştur.

  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 1: Denetimin Amacı ve İlkeleri
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 2: Denetçi Raporu
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 3: Denetim Sözleşmesinin Şartları
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 4: Bağımsız Denetçi Tarafından Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluğun Test Edilmesi
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 5: Finansal Tabloların Denetiminde Denetçinin Hata ve Hileye İlişkin Sorumlulukları

“Faizsiz Finans Denetim Standartları”nda yer alan ifadelerin faizsiz finans alanında ülkemizdeki mevzuata uygunluğu ve uyumunu temin etmek amacıyla, taslak metinler aşağıdaki linklerde yayımlanmış olup, taslak metinlere ilişkin görüş ve önerilerinizin 01/08/2019 tarihine kadar denetimstandartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili standartların taslak metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: