Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca tâbi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olan gerçek veya tüzel kişi tacirlerin, münferit veya konsolide finansal tablolarını Kurumumuz tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlamaları öngörülmüştür. Ayrıca, aynı maddede Kurumumuz değişik işletme büyüklükleri ve sektörler için özel standartlar ve düzenlemeler belirleme konusunda yetkili kılınmış olup, bu standart ve düzenlemeler TMS’lerin cüz’ü addolunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulama kapsamı genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlarla (KAYİK) sınırlandırılmıştır. 2017 yılında yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ise, 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin finansal tabloları açısından geçerli finansal raporlama çerçevesi hâline gelmiştir. Böylece, KAYİK’ler ile büyük ve orta boy işletmeler için gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir sunum sağlayan finansal raporlama çerçevesi oluşturulma amacına ulaşılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler, Kurumumuz tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam etmektedir.

Bu kapsamda; bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunmasını teminen Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın oluşturulmasına karar verilmiştir.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı yayımlanırken, Avrupa Birliği (AB) Direktifinde yer alan ölçütlere ve bağımsız denetime tabi olma ölçütlerine uygun bir şekilde küçük ve mikro işletme tanımının yapılması planlanmaktadır. Bir işletmenin küçük işletme sayılabilmesi için AB Direktifine göre aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlaması gerekmektedir. Küçük işletme ölçütlerini sağlamayan işletmeler mikro işletme olarak değerlendirilecek olup, mikro işletmelerden bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlamayan işletmeler bu düzenleme kapsamında yer almayacaktır.

 2013/34 Sayılı AB Direktifi – Şirket Ölçütleri
Aktif ToplamıMikro İşletme< 350.000 EUR <Küçük İşletme< 4.000.000 EUR <
Net Satış Hasılatı< 700.000 EUR << 8.000.000 EUR <
Çalışan Sayısı< 10 << 50 <

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın hazırlanmasında; AB Direktifi, İngiltere’nin mikro işletmeler açısından yürürlükte olan standardı FRS 105 ve ülkemizde daha önceden uygulanmış muhasebe düzenlemelerinin yanı sıra diğer ülkelerin yerel finansal raporlama çerçevelerinden faydalanılmıştır.

Kurumumuzca, Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı çalışmaları Şubat 2019 itibarıyla tamamlanmış ve sonrasında akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve kuruluş uzmanlarından, meslek örgütleri temsilcilerinden ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubuyla çalışmalara devam edilmiştir. Nisan 2019’da Çalışma grubunun son toplantısı gerçekleştirilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine açılacak şekilde Taslak Metin oluşturulmuştur.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslak Metninin temel özelliklerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • 22 bölümden ve 105 sayfadan oluşmaktadır.
 • Metin sade bir anlatım diliyle kaleme alınmıştır.
 • AB Direktifinde yer alan “önce küçükleri düşün” yaklaşımı muhafaza edilmiş ve Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı uygulaması, TFRS ve BOBİ FRS ile karşılaştırıldığında uygulayıcılar açısından daha az maliyetli olacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin; TFRS ve BOBİ FRS uygulayan diğer işletmelerden farklı olarak bu kapsamdaki işletmelerin sadece Finansal Durum Tablosu ve Kâr veya Zarar Tablosu sunması yeterli olacaktır. BOBİ FRS uygulayan büyük işletmeler için zorunlu, orta boy işletmeler için ihtiyari olan konsolide finansal tablo hazırlama, ertelenmiş vergi hesaplama gibi yükümlüklere bu düzenlemede yer verilmemiştir.
 • Genel itibarıyla maliyet esaslı bir yaklaşım benimsenmiştir.
 • Ekinde finansal tablo formatlarına yer verilmiştir.
 • Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla tutarlıdır.
 • İşletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esasları yer almaktadır.
 • Kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği tüm özellikleri taşımaktadır.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın uygulanmasıyla birlikte;

 • Türkiye ekonomisinde yer alan çok sayıdaki küçük ve mikro ölçekteki işletme için gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum ile karşılaştırılabilirlik ilkeleri tabana yayılmış olacaktır.
 • Küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin; yatırımcı ve borç verenlere, gerçeğe ve ihtiyaca uygun finansal bilgi ile karşılaştırılabilir finansal tablo sunmaları sağlanacak, böylelikle işletmelerin düşük maliyetli kredi ve fon temin etme sürecinde yaşanan zorluklar büyük oranda giderilecektir.
 • Vergi esaslı muhasebe anlayışından, bilgi esaslı muhasebe anlayışına geçecek olan küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin alacakları kararlar işletme düzeyinde kaynak dağılımının etkinliğini sağlayacaktır.
 • Gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunan finansal tablolar, işletme yöneticilerinin işletmelerin gerçek durumunu doğru değerlendirmelerini ve rasyonel kararlar almalarını sağlayarak işletmelerin kurumsal yapılarının gelişim sürecine olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bu durum ise, ülkemiz işletmelerinin kurumsal yapısını güçlendirerek, daha sağlıklı, geniş katılımlı ve uzun vadeli ortaklık yapılarının oluşmasını sağlayacaktır.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın erken uygulanması da mümkün olmakla beraber 01/01/2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulamaya konulması planlanmaktadır. Kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşları görüşlerinin alınmasının ardından Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına nihai hali verilecektir. Diğer taraftan, Kurumumuzca yapılan çalışmalar ve Çalışma Grubunun değerlendirmeleri sırasında üzerinde tereddüt oluşan ve kamuoyunun da görüşlerine sunulması gerektiği değerlendirilen çeşitli hususlar hâsıl olmuştur. Bu hususların paydaşların dikkatine sunulmasının ve bu hususlar için ayrıca görüş alınmasının daha faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslak Metni ve Görüş Talep Edilen Özel Hususlar aşağıdaki linklerde görüş ve önerilerinize sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin en geç 16/09/2019 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine mail yoluyla iletilmesi rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslak Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Talep Edilen Özel Hususlara ulaşmak için tıklayınız.