Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler) 07 Haziran 2019 tarih ve 30794 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Önemli tanımı, bir işlem veya olay hakkındaki bilginin finansal tablo kullanıcılarına sunulup sunulmaması hususunda verilecek kararlarda işletmelere yardımcı olmaktadır. İşletmelerin, finansal tabloların hazırlanmasında önemliliğe ilişkin kararlar alırken çeşitli zorluklarla karşılaştıkları Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Bu kapsamda IASB tarafından önemli tanımının açıklığa kavuşturulması amaçlanarak temelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Önemli tanımına “bilgilerin gizlenmesi” ifadesi eklenmiş ve bu ifadenin bilgilerin verilmemesi ve yanlış verilmesi ile benzer sonuçlara sebep olabileceği belirtilmiştir. Bu ifadeyle önemli tanımı, TMS 1’in 30A paragrafında yer alan “İşletme, bu Standardı ve diğer TFRS’leri uygularken, ilgili tüm koşul ve durumları dikkate alarak, dipnotlar da dâhil finansal tablolardaki bilgileri nasıl birleştireceğine karar verir. İşletme, önemli bilgileri önemsiz bilgilerle anlaşılmaz hale getirerek veya farklı nitelik ve fonksiyona sahip önemli kalemleri birleştirerek, finansal tabloların anlaşılabilirliğini azaltamaz.” hükmünü daha da açıklayıcı bir hale getirmiştir.
  • Önemli tanımında yer alan “kararları etkileyebilecek nitelikte” ifadesi “kararları makul ölçüde etkilemesi bekleniyorsa” olarak değiştirilmiştir.
  • Önemli tanımında kullanılan terminoloji, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de (2018 Sürümü) kullanılan terminoloji ile uyumlu hale getirilmiştir.

Yapılan değişiklik, TMS 1’e 139T paragrafını eklemiş, TMS 1’in 7’inci paragrafını değiştirmiş; TMS 8’e 54H paragrafını eklemiş, TMS 8’in 5’inci paragrafını değiştirmiş ve 6’ncı paragrafını silmiş, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin NÖ11 paragrafını değiştirmiş, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin (2018 Sürümü) 2.11 paragrafını değiştirmiş, TMS 10’a 23C paragrafını eklemiş, TMS 10’un 21’inci paragrafını değiştirmiş, TMS 34’e 58’inci paragrafı eklemiş, TMS 34’ün 24’üncü paragrafını değiştirmiş ve TMS 37’ye 104’üncü paragrafı eklemiş, TMS 37’nin 75’inci paragrafını değiştirmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler)’e ulaşmak için tıklayınız.