YALOVA BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Yalova Bağımsız Denetçiler Derneği” dir.

Derneğin merkezi YALOVA ’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2Derneğin amacı; üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek; mesleki uygulamada denetim ve muhasebe ilkelerinin esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak; üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak için her türlü önlemi almak; ulusal ve uluslararası alanda mesleki çalışmaları izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak; mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmaları organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak; bağımsız denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak; meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşları nezdinde üyelerini temsil etmek; ekonomik kalkınmanın sağlığı ve başarısı için zorunlu olan bağımsız denetim faaliyetlerini ülke yararına etkin kılmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki konularda ve şekillerde faaliyette bulunur.

Türkiye’de bağımsız denetim mesleğinin düzenlenmesi, tanıtılması ve özendirilmesi; mesleğin ahlak, gelenek ve ilkelerinin yerleştirilip korunması ve güvenilirliğinin arttırılması, niteliğinin yükseltilmesi için, ulusal ve uluslararası alanda genel kabul gören denetim ve muhasebe ilkelerini, esaslarını ve standartlarını geliştirmek ve yayınlar yoluyla ilgililere duyurulmasını sağlamak; bunların benimsenip uygulanması konusunda gerekli çabalarda bulunmak; bu ilkelerin, esasların ve standartların uygulanmasını izlemek, gözetmek ve bu hususlarda gerekli önlemleri almak ve uygulamak;

Gerekli izinleri alarak uluslararası ve yabancı mesleki kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, üst mesleki kuruluşlara üye olmak;

Bağımsız denetim mesleği mensuplarının yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar ve meslek elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim programları düzenlemek veya bu tür girişimlere katkıda bulunmak;

Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarına çözümler bulmak, üyelerine mesleki konularda yardımcı olmak;

İstenildiği takdirde, Bağımsız Denetim kuruluşları ile üyeleri ve müşterileri arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulunmasında yardımcı olmak ve gerekirse hakemlik yapmak;

Yetkili kuruluşlar ve özel kuruluşlar tarafından meslekle ilgili olarak istenecek bilgileri ve görüşleri sağlamak;

Meslek mensupları arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek için lokal açmak, geziler düzenlemek ve diğer her tür sosyal faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmak;

Muhasebe ve denetim teorilerini ve uygulamalarını geliştirmekle, meslekle ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmakla görevli bir kuruluş oluşturmak;

Bağımsız denetim mesleğine eleman bulmak ve yetişmiş elemanların yükselmelerini sağlamak için Bağımsız Denetim Kuruluşları ile işbirliği yapmak, giriş ve yeterlik sınavlarına ilişkin kurslar açmak;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  (KGK) ile işbirliği yaparak Bağımsız Denetimin gelişmesi ve ülkemizde yerleşmesi konularında çalışmalar yapmak;

Amaçları doğrultusunda, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar yapmak;

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yut içi veya yurt dışında yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

Dernek yukarıdaki faaliyetleri ile ilgili olarak her tür taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, taşınmaz mallar üzerine ayni hak tesis edebilir,  terk edebilir ve başka her tür tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, işi ve işlemi yapabilir.

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek ve mesleki faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Bağımsız denetim sisteminin geliştirilmesi için kanun teklifi hazırlamak ve ilgili makamlara vermek,

Bağımsız denetçilerin; yüksek lisans veya doktora eğitimleri almaları için yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerle ortak projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek.

Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal mesleki ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan,

-3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca alınmış olan ruhsat sahipleri,

-İlgili mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetçilik için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna (KGK) başvuru hakkına sahip olanlar ile anılan kurum tarafından yetkilendirilmiş bulunan Bağımsız Denetçiler,

bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, Bağımsız Denetçiler yönetim kurulu üyesi olabilir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı sahipleri yönetim kurulu üyesi olamaz. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta veya SMS mesajıyla ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır